ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

09/12/2022
Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν την παροχή της υπηρεσίας «Workearly- Data Science School» από την εταιρεία «REATCODE LTD», εφεξής «REATCODE» ή «Εταιρεία», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (85, Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT) και Αριθμό Μητρώου:11762980 προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «Πελάτης»). Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση του προγράμματος "Data Science School (Free Practice)" (εφεξής "Course").
Υπηρεσία
Ως Υπηρεσία νοείται η παρακολούθηση του Course, η οποία παρέχεται δωρεάν στον Πελάτη που το επιλέξει. Δεν πρέπει να συγχέεται η παρούσα Υπηρεσία με την υπηρεσία που παρέχεται από το Workearly σε περίπτωση αγοράς κάποιου προγράμματος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,  δηλαδή σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να αγοράσει κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα, μεταφέρεται αυτομάτος στο site του workearly.gr και εφαρμόζονται οι Όροι Χρήσης που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του workearly.gr και συγκεκριμένα στον εν λόγω σύνδεσμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Couse είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη, η οποία επίσης παρέχεται δωρέαν. Η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί τον χρήστη από την Πλατφόρμα σε περίπτωση λήξης του διαστήματος παρακολούθησης ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει η εταιρεία.

Περιεχόμενο του Course
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί το περιεχόμενο του course ανά πάσα στιγμή, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή τροποποιώντας το περιεχόμενό του. Επίσης, δεν υφίσταται το δικαίωμα υπαναχώρησης, δεδομένου ότι το course παρέχεται δωρέαν ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση σχετικά με την ορθή λειτουργία και προβολή του course. 

Δωροκάρτες


Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει προς πώληση δωροκάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Data Science School.
Έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά του School. Οι δωροκάρτες είναι σε ηλεκτρονική μορφή και αγοράζονται μέσω της Πλατφόρμας μας. Η αξία που μπορείτε να επιλέξετε είναι αναγράφεται στην εκάστοτε ανακοίνωση/ιστοσελίδα ή επικοινωνία μέσω email, social media ή άλλο μέσο. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η δωροκάρτα αποστέλλεται απευθείας μέσω email στον αποδέκτη. Η ισχύς της κάθε δωροκάρτας ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση ή επικοινωνία και η προθεσμία ξεκινά από την ημέρα της αγοράς της. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η δωροκάρτα καθίσταται ανενεργή και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί. Με τον όρο "εξαργύρωση" εννοείται η εξασφάλιση της θέσης στο πρόγραμμα του Data Science School από το πρόσωπο που θα εξαργυρώσει τη δωροκάρτα. Ο τελευταίος μπορεί να επιλέξει όποιον κύκλο του Προγράμματος επιθυμεί εντός του διαστήματος που αναγράφεται κατά την αγορά της δωροκάρτας. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη θέση του εντός της προθεσμίας λήξης της δωροκάρτας. Η εξασφάλιση της θέσης γίνεται με την εξόφληση του ποσού συμμετοχής ή της ελάχιστης προβλεπόμενης προκαταβολής. Η δωροκάρτα δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά άλλων προϊόντων της Εταιρείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά του προγράμματος στο οποίο αφορά. Μόνο η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα πώλησης της δωροκάρτας. Ο Αγοραστής της Δωροκάρτας και το πρόσωπο που θα την εξαργυρώσει καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος απαγορεύεται να μεταβιβάσει τη δωροκάρτα με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, να την πουλήσει ή να την ανταλλάξει. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος της δωροκάρτας.

Εκπτωτικά Κουπόνια-Vouchers


Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποτεδήποτε προωθητικές ενέργειες με οποιαδήποτε μορφή (καλούμενες από κοινού εφεξής ως "προωθητικά προνόμια"), όπως ενδεικτικά, να παρέχει δωρεάν κουπόνια, δωροκάρτες, εκπτωτικούς κωδικούς και vouchers. Τα προωθητικά προνόμια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά του Data Science School ως έκπτωση επί της τιμής του προϊόντος.
 Η Εταιρεία αποφασίζει τον χρόνο διάρκειας και λήξης των εκάστοτε προωθητικών προνομίων, ο οποίος μπορεί να προσδιορισθεί είτε με την ανακοίνωση απώτατης χρονικής προθεσμίας είτε με την εξάντληση συγκεκριμένου αριθμού των θέσεων, αιτήσεων ή των ίδιων των προωθητικών προνομίων. Ελεύθερα μπορεί να παρατείνει το χρονικό διάστημα ισχύος ή να το τροποποιεί αν κρίνει σκόπιμο. Τα προωθητικά προνόμια δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν μεταβιβάζονται, δεν είναι αντικείμενο πώλησης και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για αγορά άλλων προγραμμάτων της Εταιρείας.
Τα προωθητικά προνόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μια αγορά προϊόντων. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να αποδείξουν την πλήρωση των κριτηρίων για την υπαγωγή τους στην προωθητική ενέργεια, η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την απονομή των προνομίων.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος του προωθητικού προνομίου.
Τα προωθητικά προνόμια είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποσταλούν στο email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος κατά την λήψη του. Ανάλογα με την προωθητική ενέργεια μπορεί να υπάρχουν επιπλέον όροι για την εξαργύρωση του κάθε εκπτωτικού προνομίου, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος του προαναφερθέντος email ή στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο site, τα social media ή άλλα κανάλια επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

Ειδικά για το Voucher της προωθητικής ενέργειας: Data Science Student Offer ισχύουν επιπρόσθετα οι Όροι της ανακοίνωσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το υλικό που παρέχεται από την Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε ή του παραχωρήθηκε πρόσβαση στο υλικό από τον τελευταίο προχωρεί στις παραπάνω ενέργειες, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός της. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Εταιρείας. Το υλικό που προέρχεται από συνεργαζόμενους παρόχους έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία με ειδική άδεια, χωρίς να θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πνευματικά τους δικαιώματα. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους.

Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε συνεργαζόμενες σελίδες και υπηρεσίες. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό θα παρέχεται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.